Thursday, September 02, 2010

「80後文藝青年」

80後轟藝發局只懂派錢
【明報專訊】藝術發展局一直係「派錢」機構,但係噚日有一班藝術工作者,拉隊上藝發局「派錢」。話說一班熱愛文學文藝青年組成「80後文藝青年」,噚日操上藝發局,抗議藝發局只係識得派錢,但係冇為本地藝術界發聲,佢仲印一大疊「金牛」(當然唔係真鈔),大罵藝發局「派錢唔係大晒」。

「無為藝術界發聲 資源太少」

「80後文藝青年」8個成員包括鄧小樺、葉浩麟同埋蔡芷筠噚日一齊操上藝發局辦事處,職員見到佢上門抗議都嚇一跳。佢話,藝發局無法替藝術界發聲,只做撥款,但實情投放本地藝術發展資源太少。佢又話,近年畫家街頭寫生經常被指阻街,亦有唔少Band友或藝術家因工廈改建條例修訂而失去創作基地,但藝發局都無幫佢發聲,大家已經忍無可忍。佢3個已決定報名參選藝發局月中舉行10個藝術範疇代表選舉,但承認勝算好有限。

藝發局回應話,局方一直透過不同資助項目支持本地藝術工作者同藝術團體各類活動,當中亦有非正式場地演出同活動,但對於資源太少批評就無正面回應。

No comments: