Wednesday, March 03, 2010

屯門社企塑膠回收中心

屯門社企塑膠回收中心啟用 (17:03)
政府資助社會企業,在屯門環保園營運的塑膠回收中心,今日啟用。

政府向仁愛堂撥出環保園5000平方米土地及撥款1000萬元,以社會企業方式營運,回收中心每日可以處理超過20噸塑膠廢料。

(即時新聞)

No comments: